Close

Actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.<

Hoge ozonconcentraties kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Op warme dagen kan ozon zich ontwikkelen in de onderste luchtlagen uit de aanwezige luchtverontreiniging.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten, zoals kolen en aardolie, kan het gas zwaveldioxide (SO2) ontstaan. De drie belangrijkste bronnen zijn: industrie, raffinaderijen en gebouwenverwarming. Zwaveldioxide is goed oplosbaar in water en zorgt zo mee voor verzuring. Daarom is het nadelig voor planten en via zure regen mee verantwoordelijk voor de aantasting van historische monumenten, steen en het roesten van metalen.

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in België voor het grootste gedeelte door het verkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties.